Води

[caption id="attachment_432" align="alignnone" width=""]Реки в Априлци[/caption]

Каптажите при изворите на две от трите най-важни реки в територията на Априлци (Видима с притоци Зла река и Острешка) са в основата на водоснабдяването. Каптажите Бъзов дял (река Видима) и “Пенови дупки” (река Острешка) са източник на водоснабдяването на община Априлци.  Основните реки в райна на Априлци извират от територията на Националния парк „Централен Балкан“.

Read more

Климат

[caption id="attachment_428" align="alignnone" width=""]Климат в Априлци[/caption]

Територията на Априлци е предимно планинска. Населените места в него са разположени в слънчева котловина в сърцето на Балкана. През нейната територия преминава река Видимас основни й притоци “Зла река” и река “Острешка”. Климатът е умерено континентален. Във високите части на Предбалкана и особено в Стара планина се проявява планински климат. Там намаляват средногодишните абсолютните температури. Увеличават се валежите и снежното задържане.

Read more

Експерти ще проучат биоразнообразието в Априлци

[caption id="attachment_359" align="alignnone" width=""]Експерти ще проучат природните местообитания в Априлци[/caption]

В град Априлци започва изпълнението на  проект „Картиране и определяне на природозащитно състояние на природни местообитания и видове – фаза І“ с изпълнител за картиране и определяне природозащитното състояние на безгръбначни животни, риби,  земноводни и влечуги,  бозайници,  прилепи,  висши растения,  мъхове и природни местообитания – Консорциум „НАТУРА България“.

Read more