В град Априлци, се състоя среща между хижарите, стопанисващи високопланинските хижи на територията на НП „Централен Балкан”, служители от Дирекцията на парка и представители на БТС – София. На срещата присъстваха хижарите на х.”Плевен”, х.”Момина поляна”, х.”Мазалат”, х.”Добрила”, заслон „Ботев”, председателят на ТД”Стратеш”- гр.Ловеч, секретарят на ТД”В.Левски” – Карлово и др. Поводът за срещата беше възникналият проблем относно даване на разрешение за добив на дървесина за огрев на хижите, намиращи се на територията на парка.

Според ръководството на парка, Законът за защитените територии (ЗЗТ) не предвижда възможността на юридически лица, регистрирани по Търговския закон, да се предоставя ползване на дървесина от Националния парк. Така се стигна до парадокса хижите, които се стопанисват от наематели, да бъдат лишени от дървен материал за огрев независимо, че нито една от тях не е частна собственост. Почти всички те са управлявани от БТС, респективно местните туристически дружества и са публична държавна собственост. Това тълкувание предизвика остра реакция от страна на поканените хижари. Представителите на БТС също изразиха категорично несъгласието си управителите на хижите да се разделят по този начин.
Така предвидените санкции и разделяне на хижите според статута на хижарите, лишава хижите от нормалното им функциониране през зимата, както и туристите от правото им да ги ползват за отдих.
Впоследствие емоциите бяха овладени и страстите се поуспокоиха. Представителите на двете страни предложиха и обсъдиха няколко компромисни варианта.
След кончателното съгласуване с директора на НП”Централен Балкан”, беше решено живущите на хижите, т.е хижарите и техните семейства да получат дърва за огрев, съгласно чл.50,т.5 от ЗЗТ. Във връзка с това всеки от собствениците и/или ползвателите ще попълнят необходимите документи.
Чрез служителите на парка всички заинтересовани лица ще бъдат уведомени, за да се снабдят хижите своевременно с дърва преди настъпването на зимния сезон. С това проблемът отчасти е решен, но само за този сезон. Трайното му решаване е свързано с промени в нормативната уредба – ЗЗТ и някои подзаконови нормативни актове. Служителите от НП”Централен Балкан” се ангажираха да отправят предложение към МОСВ за разрешаване на казуса в дългосрочен план.