Резерват “Джендема” е обявен на 28 март 1953 г. Територията му е 4220,2 хектара. Включен е в програмата на ЮНЕСКО “Човек и биосфера”. “Джендема” е най-големият старопланински резерват и втори по площ в България. Ботеввръшкият гранитен навлак, с разкрития на варовикови скали, оформя урвести склонове, дълбоки и тесни долини, масивни скални венци и пенести водопади. От връх Ботев се спуска най-високият български водопад – Райското пръскало (124,5 м.). В резерват “Джендема” се опазват вековни букови и буково-елови гори, обширни поляни с уникални субалпийски видове и съобщества. Поради специфичната си геология и климат, районът е богат на ендемитни видове и редки растения. Резерватът е център за формиране на нови растителни видове. Наричат го “Джендема” (от турски – адът), но за планинските обитатели – вълци, мечки, елени, диви кози, царски и скални орли и много други живи създания, той е рай.

„Джендема“ е биосферен резерват, защитена територия I категория по класификацията на Международния съюз за защита на природата (IUCN). С площ от 4220 хектара „Джендема“ е най-големият Старопланински резерват и един от най-големите в България. На територията на резервата се намира и най-високият водопад в България – Райското пръскало. Флората е многообразна – представени са повечето от 1900-те вида и подвида висши растения, срещани в Национален парк“ Централен Балкан“.