Каптажите при изворите на две от трите най-важни реки в територията на Априлци (Видима с притоци Зла река и Острешка) са в основата на водоснабдяването. Каптажите Бъзов дял (река Видима) и “Пенови дупки” (река Острешка) са източник на водоснабдяването на община Априлци.  Основните реки в райна на Априлци извират от територията на Националния парк „Централен Балкан“.

Общото количество вода се колебае в зависимост от годишните валежи и е с качество на питейна.Реките имат значение за производство на електроенергия. В момента в общината фунционират 3 водно-електрически централи: ВЕЦ Видима на река Видима, една малка водно-електрическа централа (МВЕЦ) на река Видима в района на кв. Зла река; една МВЕЦ на Стърна река, приток на река Видима.
Реките, които са с най-голямо значение за общината са Видима, Острешка и Зла река. Периодът на пълноводие е неустойчив и обикновенно е 5-6 месеца, а на маловодие 3-4 месеца. Основен водоприемник е река Видима.
Язовири. На територията на Априлци са изградени над 10 микроязовири.