Видима е квартал на град Априлци. През селото(а и през самата Новоселска котловина) минава река Видима(тя е дала името си на селото). Реката извира от връх Ботев и се образува от сливането на Лева Видима и Пръскалска река. Слизайки в котловината, тя приема притоците Стърна река, Габровница, Мала река, Острешка река и Зла река. Влива се в река Росица 4 км. южно от Севлиево. Дълга е 68 км., средният ѝ годишен дебит е 4,8 м./сек., а водосборният ѝ басейн е 554 км2.

Откъде носи името си река Видима? По този въпрос все още се спори. В книгата си „Топономията на Троянско“ на стр. 28 и 29 професор Никола Ковачев ни запознава с мненията на четирима български учени. Стефан Младенов твърди, че названието Видима има тракийски произход и означа­ва „вода“, „река“. Димитър Делчев е на мнение, че Видима означава Брестова река или Брестовица. Според Владимир Георгиев то представлява женски род на причастието „видим“ и реката носи името на село Видима, което буквално означава „което добре се вижда“. Борис Симеонов е съгласен, че названието Видима е страдателно причастие, обаче допуска, че то първоначално е дадено на връх и след това е пренесено върху реката.

Самият Никола Ковачев обръща внимание върху факта, че името на реката е първично, а на село­то вторично, тъй като то приема името Видима едва през 1895 година, когато се обособява в отделна административна единица. Дотогава се е наричало „Сръбската махала“ и „Дюгените“. Според него, името на реката е свързано с понора „Водните дупки“ в „Северния Джендем“. Река Видима, която извира от него, внезапно става „видима“.

Местното население също свързва името на река Видима и село Видима с женския род на причастие­то „видим“, изхождайки от следните факти:

– планината е видима от всяко кътче на селото

– селото е видимо от всички околни възвишения

– през чистите води по дъното е видима е най-дребната песечинка

Водите на река Видима и притоците ѝ имат голямо стопанско значение. В миналото само в района на село Видима се движели 26 воденици и 19 стружни. Сега те въртят турбините на ВЕЦ „Видима“. С част от тях е водоснабден Севлиевският край. От изворите на „Пенови дупки“ и „Бъдев дял“ е водоснабден град Априлци, както и няколко селища по долината на река Видима.