Община Априлци предстои да пристъпи към реалното изпълнение на проект за рехабилитация на общински парк в кв. „Зла река“ в Априлци.

Финансирането се осъществява по одобрен проект по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Консултант по проекта е „Дженерис“ АД, София. Общият бюджет на проекта е 929 082 лв. Прогнозната стойност на обявената поръчка е 855 263 лв.

Целта е чрез реализирането на заложените мероприятия, строително-монтажни работи, в т.ч. парково строителство, разрушаване и премахване на съществуващи негодни за експлоатация сгради и съоръжения, както и озеленяване, да се създадат условия за пълноценна почивка и отдих на гражданите и гостите на общината. Това от своя страна да допринесе за нарастване на интереса към Априлци като туристическа дестинация и курорт от местно и национално значение, чрез което да се повиши делът на селския и екологичния туризъм като основен приходоизточник на населението и на общината като институция, категорични са от местната администрация.

Проектът за паркоустройство и благоустройство на общинския парк е изготвен от колектив с водещ проектант ланд. арх. Станка Ешкенази. В дейностите по проекта са включени строително – монтажни и паркоустройствени работи, монтиране на автоматизирана подземна поливна система, доставка и монтаж на съоръжения за детски игри, доставка и монтаж на съоръжения за масов отдих, изграждане на паркови елементи – пътеки, алеи, паркинги, огради и други, озеленяване, затревяване и други паркоустройствени мероприятия.
Като част от зелената система на град Априлци и общината паркоустройствен проект ще допринесе както за обогатяване възможностите за масов и индивидуален отдих, така и за опазване и съхраняване на характерните крайречни ландшафти в района.
Общинският парк е разположен по поречието на река Зла река и обхваща площи от крайречната тераса, сравнително равен терен, с лек наклон юг – север. Незначителната денивелация между парка и реката (от 1 метър) е наложило корекции на речното корито, разположени на север от моста. В източна посока от парка се намира М ВЕЦ „Априлци 2“.
В централната част на парка е функционирал бетонов център, който сега е закрит, но са останали постройки, съоръжения и бетонови профили на склад. На север от бетоновия център е разположен рибарник, който се захранва от Зла река и се стопанисва от община Априлци. В северния край на обекта се намира заблатен терен, обрасъл с папур и върби.

в. „Строителство Градът“