Министерството на труда и социалната политика организира семинар за равнопоставеността на пазара на труда в гр. Априлци, в периода 5-7 октомври 2011 г. Форумът е петият от шестте регионални семинари, които МТСП провежда в рамките на проект „Равенството – път към прогрес”, съфинансиран от Европейската комисия по програма „Прогрес” (2007-2013 г.) – програма за заетост и социална солидарност.

Семинарът цели да повиши информираността, знанията и уменията относно европейското и националното законодателство по недискриминация, политиките и практиките за недопускане на дискриминация и насърчаване на равнопоставеността на пазара на труда. В дискусията ще бъдат обсъдени заетостта в България, управлението на многообразието на работното място и общественото мнение за многообразието според резултати от социологически и други проучвания. По време на семинара участниците ще могат да обменят добри практики в областта на недискриминация на работното място чрез представяне на конкретни случаи, решаване на казуси и дискусии. Участие в семинара ще вземат заинтересованите страни от областите Велико Търново, Габрово, Ловеч и Софийска област.

Проектът „Равенството – път към прогрес” е ориентиран към повишаването на информираността за създаване на благоприятни условия за социална реализация на пазара на труда на всички, независимо от пол, възраст, увреждане, етническа принадлежност, вярвания, сексуална ориентация.

Проектът продължава дейността на МТСП в посока разработване и координиране на държавната политика по въпросите на равнопоставеността и недискриминацията. Сред целевите групи са представители на работодателски и синдикални организации, работодатели и управители на малки и средни предприятия, членове на търговската камара, ръководители на звена за развитие на човешките ресурси, представители на областна и общинска администрация, както и представители на неправителствени организаци и др. МТСП изпълнява проекта в партньорство с Комисията за защита от дискриминация и Институт „Отворено общество”.