Априлци се намира в слънчева котловина на Стара планина

Снимки от Априлци


Празник на сланината и греяната ракия  град Априлци
Снимки от...
Празник н...

Областният управител Ваня Събчева върна за ново обсъждане правилника на Общински съвет Априлци

Оценете статията
(0 оценки)
Ваня Събчева Ваня Събчева

Областният управител на Ловеч Ваня Събчева върна със своя заповед от 2 март за ново обсъждане правилника за организацията и дейността на Общински съвет Априлци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2011-2015 г.
    В мотивите си областният управител изтъква, че в представения със закъснение при това документ липсва единно решение за приемане на подзаконовия нормативен акт в цялост. Налице е нарушение на предвидената процедура за внасяне, обсъждане и приемането му, както и съществени противоречия с императивни норми на специалните закони.


    Областният управител не приема чл.14, ал. 1, т. 3 от глава Втора, приета от съветниците, като подчертава, че  в разпоредбата на чл. 24, ал. 3 от ЗМСМА е установена изрична уредба на основанията, при които правомощията на председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно. Законът предвижда само три предпоставки за това, а именно - при подаване на оставка (т. 1),  при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца с решение на общинския съвет, взето по реда на ал. 1 (т. 2) и влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (т.3). Цитираната законова норма е императивна по своя характер и не позволява разширително тълкуване, респективно - доразвитие с подзаконов регламент. Изброяването на материално-правните предпоставки е изчерпателно, лимитативно и категорично, поради което въвеждането на допълнителни такива с Правилника на общинския съвет е недопустимо.
    Губернаторът оспорва и  чл. 18, където е определено възнаграждението на председателя, без обаче да е посочено работното му време. Това е абсолютно изискване на чл. 26, ал. 1 от ЗМСМА, тъй като заплащането е функционално свързано и се определя пропорционално на продължителността на работния ден. В този смисъл органът на местно самоуправление следва изчерпателно да доуреди въпроса, се казва в заповедта на областния управител.
    За ново преразглеждане се връща и  решение №35/26.01.2012 г., с което е приета Глава Четвърта от правилника, поради констатирани противоречия със закона. С нея се уреждат въпросите за статута на общинския съветник, неговите права и заплащането за изпълнение на задълженията му като представител на местната общност в колективния орган. Решенията на общинските съвети за определяне на възнаграждението на общинския съветник е въпрос на целесъобразност и не може да се контролира и вкара в разумни рамки по административен ред от областния управител. Следва обаче да се укаже на органа, че с оглед неясното определяне на размера в чл. 23, ал. 2, т. 1 и т. 2 от правилника, е необходимо да следи възнаграждението за месец да не надвишава стойността определена в ал. 2 на същия текст, а именно 50% от средната работна заплата за администрацията. Не е спазено изискването на ЗМСМА, което задължава Общинският съвет да определи в правилника за организацията и дейността си размера и условията, при които ще се удържат средства от възнаграждението на общинския съветник в случаите на неизпълнение  на задължението му да присъства на заседанията на общинския съвет и на комисиите, в които е избран, и да участва в решаването на разглежданите въпроси.

източник: http://www.oblastlovech.org

Априлци.net