Априлци се намира в слънчева котловина на Стара планина

Снимки от Априлци


Църквата свети Георги Победоносец град Априлци
Снимки от...
Църквата ...

Експерти ще проучат биоразнообразието в Априлци

Оценете статията
(0 оценки)
Експерти ще проучат  природните местообитания  в Априлци Експерти ще проучат природните местообитания в Априлци

В град Априлци започва изпълнението на  проект „Картиране и определяне на природозащитно състояние на природни местообитания и видове - фаза І" с изпълнител за картиране и определяне природозащитното състояние на безгръбначни животни, риби,  земноводни и влечуги,  бозайници,  прилепи,  висши растения,  мъхове и природни местообитания - Консорциум „НАТУРА България".


Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.". Бенефициент по проекта е дирекция Национална Служба за Защита на Природата на Министерство на Околната Среда и Водите.

Повече от 80 екипа ще извършат теренни проучвания в различни периоди до края на проекта. В тях участват експерти - биолози и еколози, представители на българската научна и природозащитна общност, но ще се използва и опита на водещи чуждестранни експерти. Експертните екипи на Консорциум „НАТУРА България"  ще работят на територията на община Априлци .

По проекта, в частта му изпълнявана от Консорциум „НАТУРА България",  ще бъдат картирани 228 защитени зони в България, част от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 (Директива 92/43/ЕИО), в които ще бъдат проучени 119 защитени растителни и животински вида и 87 природни местообитания. Целта е да се установи състоянието на защитените видове по определени показатели, които важат за цялата мрежа НАТУРА 2000 в Европейската общност. Изследванията ще бъдат направени по научнообосновани методики,  одобрени от Министерството на околната среда и водите.

източник: http://www.obshtina-apriltsi.com

Сродни статии (по етикет)

Априлци.net